KALAHKAN IBLIS , SYETAN DAN JIN KAFIR DARI SEGALA PENGARUHNYA TERHADAP MANUSIA.

KALAHKAN IBLIS , SYETAN DAN JIN KAFIR DARI SEGALA PENGARUHNYA TERHADAP MANUSIA.

Semenjak Iblis berhasil menggoda Bapak Adam dan Ibu hawa sebagai cikal bakal manusia dan semenjak Bapak Adam dan Ibu Hawa di terima taubatnya oleh Allah ,permusuhan Iblis dan semua tentaranya  terhadap manusia semakin menjadi-jadi. Apalagi setelah dia menyadari dirinya telah di laknat dengan penuh kesungguhan bersumpah untuk menjadikan anak turun adam mendapat bagian yang sama.

Allah berfirman di surah annisa’ ayat 118 – 119 yang artinya :

“Allah telah melaknatinya ( Iblis) dan dia berkata : sungguh aku akan menjadikan hambamu bagian yang telah di tentukan . Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka dan sungguh aku akan memberi angan-angan (kosong) kepada mereka , dan sungguh aku akan menyuruh mereka maka mereka memotong telinga binatang ternak dan sungguh aku akan menyuruh mereka  maka mereka pasti merubah ciptaan Allah , Dan barang siapa menjadikan syetan sebagai kekasih selain dari Allah maka sungguh-sungguh telah merugi dengan kerugian yang nyata.” (annisa’ ayat 118 – 119)

“Menyadari betapa berbahayanya usaha Iblis dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah maka perlu kiranya dalam kesempatan ini akan saya uraikan tentang Iblis,Jin,Syetan dan pengaruhnya .Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan – kemudahan dan perlindungan kepada kita dari pengaruh mereka Aminnn.”

Di surah al kahfi ayat 50 yang artinya:

“Dan ketika kami berkata kepada malaikat : sujudlah kepada Adam ,maka mereka sujud kecuali Iblis .dia itu dari golongan jin ,dia telah melanggar perintah Tuhannya ,maka apakah kamu akan menjadikan dia  ( Iblis) dan anak turunnya sebagainya kekasih dari selain aku, sedangkan mereka bagimu adalah musuh .Alangkah jeleknya ganti itu bagi orang-orang yang dzolim.”(al kahfi ayat 50)

Dari ayat ini dapat di fahami bahwa Iblis itu Jin yang melanggar perintah Tuhan (Allah) dia itu punya keturunan ,mereka semua adalah musuh kita orang iman .Maka dari itu harus benar-benar di jadikan musuh.

Allah berfirman di surah  Fatir ayat 2 yang artinya :

“Sesungguhnya syetan itu musuh bagimu ,maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya syetan mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang membakar.”

Menurut riwayat dalam tafsir Ibnu Jarir ,Ibnu Katsir dan Bidayah li ibnu Katsir :

Iblis sebelum menentang Allah Azza wajalla bernama Azaazil, dia adalah Malaikat dari kabilah jin yang paling banyak ilmunya dan paling kuat ijtihadnya ,menjadi penjaga beberapa surga .Mempunyai kekuasaan di langit dunia dan bumi , oleh karena itu dia merasa lebih hebat dan lebih mulia dari yang lain .Sehingga timbullah kesombongannya kemuadian di buktikan ketika di suruh sujud kepada nabi Adam ,dia sengaja menentangnya .Dalam riwayat lain di terangkan bahwa Iblis itu bukan malaikat , walaupun hanya sekejap mata tapi dia itu adalah jin.Di ceritakan juga bahwa Iblis adalah jin yang di sembunyikan oleh malaikat di langit ,Setelah Iblis menentang perintah Allah maka dia turun dari surga di haramkan bertempat di surga .Turun ke buni dalam ke adaan hina dina , di cacat dan di cela ,di usir dan di ancam pasti masuk neraka , dia dan pengikutnya dari bangsa jin dan manusia . Maka dari itu Iblis berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia agar sama-sama masuk neraka.Dan dalam upayanya itu Iblis kawin dengan jin perempuan kemudian menghasilkan keturunan syetan-syetan yaitu :

1. Zalnabur

2. Tsabar

3. A’war

4.Maswath

5.Dasim

Dalam rawahu ibnu jarir fii tafsir 342 yang artinya

“Berkata mujahid ialah syetan  – syetan 1) Zalnabur penghuni pasar , dia meletakkan benderanya di pasar – pasar apa-apa antara langit dan bumi ,2) Tsabar ialah yang memiliki musibah-musibah ,3) A’war ialah yang memiliki perzinaan ,4) Maswath ialah yang memiliki kabar-kabar  yang di campakkan di masukkan ke mulut-mulut manusia dan mereka tidak menemui asalnya ,5) Dasim adalah jika ada orang masuk kerumah tidak baca salam dan tidak dzikir kepada Allah , Dasim memperhatikannya dari hartanya selama belum di angkat dan jika di makan tidak menyebut Asma allah dia makan bersamanya.” (rawahu ibnu jarir fii tafsir 342)

1. Zalnabur

Anak Iblis yang bernama Zalnabur adalah penguasa syetan yang menggerakkan syetan-syetan untuk merusak orang-orang yang ada dalam pasar , sehingga penjual-penjual barang di pasar melakukan tindakan -tindakan yang tidak bisa di benarkan menurut hukum Allah dan Rasul. Seperti menipu ,menjual barang-barang yang di haramkan oleh allah . Merusak penawaran saudaranya . menghasut agar penjual satu dengan dengan yang lainnya tidak rukun , menimbulkan perselisihan antara pembeli dengan penjual atau penjual dengan pembeli . Menimbulkan kerusuhan-kerusuhan seperti jambret , nyopet , merampas barang milik orang lain secara terang terangan , menyibukkan orang hanya mengurusi dagangannya , sehingga lupa ibadah , lupa shalat , lupa ngaji , lupa dzikir ,lupa zakat lupa kepentingan akhiratnya, yang ada dalam benaknya hanya dunia-dunia-dunia-harta-harta-harta-uang-uang-uang.

Untuk itu kita sebagai orang iman harus betul-betul mewaspadai upaya – upaya Zalnabur dengan semua kaki tangannya . Jangan sampai  terpengaruh mereka menguasai kita , yang akhirnya kita sebagai pedagang di pasar atau pembeli barang di pasar atau orang yang hidupnya menetap di pasar lupa Ibadah , lupa shalat, lupa ngaji ,lupa dzikir , lupa zakat , lupa sedeqahnya, lupa haji nya , lupa kepentingan akhiratnya, tidak mau tha’at kepada Allah dan Rasulnya yang ada dalam Al kitab Al qur’an dan Al hadistnya , karena jadi korban rayuan syetan Zalnabur

Atau menjadi orang iman yang hatinya di penuhi hasut,penuh kebencian,, dendam kesumat ,iri hati, suudlon( perasangka buruk) kepada sesama orang pasar ,sesama orang iman, yang akhirnya mati se waktu -waktu masuk kedalam neraka . ingatlah peringatan Nabi Muhamad  SAW. bahwa pasar adalah sejelek jeleknya tempat di bumi:

Di dalam hadist rawahu al hakim

“sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjid dan sejelek-jeleknya tempat adalah pasar-pasar.” (rawahu al hakim )

Di dalam hadist rawahu muslim  juz 16 halaman 7 yang artinya :

“Jika mampu jangan sekali-sekali ada kamu menjadi pertama kalinya orang yang masuk ke pasar dan jangan menjadi  orang yang paling akhir keluar dari pasar , karena sesungguhnya pasar itu markas syetan dan pasarlah dia memasang benderanya..”( rawahu muslim  juz 6 halaman 7)

2. Tsabar

Tsabar adalah anak Iblis yang menjadi penguasa syetan-syetan yang menebarkan musibah di mana-mana dan memanfaatkan musibah yang terjadi sebagai alat penyesat umat manusia .Sesungguhnya musibah-musibah yang menimpa orang iman itu telah tertulis sebelum terjadi dan adanya musibah –musibah itu.Sudah seizin Allah sebagai cobaan buat orang yang iman dan sebagai siksa buat orang yang tidak iman agar mau kembali kepada keimanan.

Allah berfirman dalam surah At taubah ayat 51 yang artinya :

“Katakanlah (Muhmamad) tidak akan mengenai (musibah) kepada kami kecuali apa-apa yang telah di tulis oleh Allah untuk kami, dia kekasih kami dan kepada Allah maka bertawakkallah orang-orana yang mukmin,”( At taubah ayat 51)

Allah berfirman dalam surah Al hadiid ayat 22 yang artinya :

“Tidak menimpa musibah di dalam bumi dan tidak di dalam dirimu kecuali ada di dalam kitab sebelum kami menjadikannya, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah” (Al hadid ayat 22)

Allah berfirman dalam surah At taghabun ayat 11 yang artinya

“Suatu musibah tidak menimpa kecuali dengan izin Allah , dan barang siapa yang beriman kepada Allah , Allah memberi petunjuk pada hatinya , dan Allah itu mengetahui segala sesuatu” (At taghabun ayat 11)

Allah berfirman dalam surah Asy syuura ayat 30 yang artinya :

“Apa pun musibah yang menimpamu maka sebab perbuatan kamu , tetapi allah memaafkan kebanyakan dari padanya”( Asy syuura ayat 30)

Jadi apapun musibah yang terjadi di bumi seperti bencana alam , banjir yang bertubi-tubi ,kebakaran hutan , yang berkepanjangan , gunung meletus , gempa bumi, jatuhnya pesawat-pesawat terbang , kapal-kapal yang bertabrakan di laut atau tenggelam,kendaraan yang bertabrakan di darat,kendaraan yang terjun masuk kejurang,atau yang masuk nabrak rumah orang, gunung longsor, tsunami, dan lain-lain, semua itu telah tertulis sebelum terjadi,semuanya terjadi dengan izin Allah ,semuanya terjadi akibat dari kesalahan manusia sendiri.

Jika terjadi musibah , Tsabar si anak Iblis bersama syetan-syetan pengikutnya menyebar mempengaruhi hati manusia , memberikan bisikan –bisikan bahwa sebab terjadinya musibah itu karena mahluk-mahluk halus yang menghuni di situ mengamuk . Agar  dia tidak mengganggu manusia harus memberikan sesaji atau menyembelih kerbau dan kepala serta darahnya di tanam di tempat tertentu .Dengan begitu mereka jadi jinak .Tidak mengganggu lagi akhirnya jd musyrik.

Contoh lagi : jika ada keluarga yang terkena musibah secara beruntun maka Tsabar dan seyetan-syetan pengikutnya mempengaruhi hati sebagian keluarga bahwa adanya terjadi musibah dalam keluarga di sini karena ada mahluk halus yang mengganggu .Agar mereka tidak mengganggu , kamu harus datang  ke DUKUN ini dan itu , kamu harus menuruti kehendak si DUKUN , kamu menuruti itu tidak apa-apa sama-sama dari tuhan katanya ,Akhirnya orang percaya. Shalatnya tidak di terima 40 hari atau sampai di hukumi kufur terhadap Allah,mati masuk neraka .

Bersabda Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam  di rawahu muslim juz 3 halaman 1567 yang artinya :

“Dari Ali r.a berkata Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku empat kalimat  ; 1) Allah melaknati orang yang menyembelih karena selain Allah , 2) Allah melaknati orang yang melindungi ahli bid’ah, 3) Allah melaknati orang yang melaknati ke dua orang tuanya ,4) Allah melaknati orang yang merubah batas bumi” (rawahu muslim juz 3 halaman 1567 )

Bersabda Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam  di rawahu ahmad juz 5 no 59 yang artinya :

“Barang siapa datang pada dukun bade peramal (yang ngaku banyak ngerti) maka mempercayai apa yang di ucapkan, Allah tidak menerima baginya shalat empat puluh hari” (ahmad juz 5 halaman 59  no . 16637)

Bersabda Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam di rawahu muslim juz 4 halaman 1751 no. 223 yang artinya :

“Barang siapa yang datang pada dukun bade peramal maka bertanya kepadanya tentang sesuatu ,kemudian mempercayainya maka tidak di terima baginya shalatnya empat puluh malam” ( muslim juz 4 halaman 1751 no. 223)

Atau kadang-kadang dengan musibah yang menimpa pada seseorang , maka Tsabar atau pengikutnya membisikkan rasa kecewa yang berkepanjangan , menyesali ke adaan , putus asa , lemah , malas beribadah , dalam khayalannya di bayang-bayangi sudah sangat kuat  dan banyak beribadah kenapa saya masih begini ? apa artinya ini semua? Kalu begitu percuma saja saya jadi orang yang beriman . Kalau ada orang yang beriman seperti itu berarti dia terpengaruh Tsabar dan pengikutnya berhasil menjerat , akhirnya menjadi pengikut setianya Iblis Tsabar . Menuruti hawa nafsunya , jadi orang sesat mati masuk neraka , Naudzu billahi min dzalik’

Allah berfirman di surah Shaad ayat 26 yang artinya :

“jangan kamu ikuti hawa nafsu , maka ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah , sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah bagi mereka siksa yang keras lantaran mereka lupa hari hisab”( Shaad ayat 26)

Allah berfirman di surah faatir ayat 6 yang artinya :

“Sesungguhnya syetan itu musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh , sesungguhnya syetan mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang membakar.” (surah faatir ayat 6)

3. A’war

A’war adalah anak Iblis yang menjadi pengusa syetan-syetan yang menebarkan perzinaan di mana-mana. Dia dan pengikutnya yang merayu agar pria dan wanita berbuat dosa , melanggar had, mati masuk neraka . A’war dan pengikutnya yang meberikan bayangan nikmat luar bias bagi penzina sehingga seseorang merasa ketagihan untuk berbuat dan berbuat terus , Padahal zina itu jelas merupakan perbuatan dosa yang mebawa kehancuran dunia akhirat. Di bawah ini penjelasan tentang bahayanya zina :

 1. Zina itu menghilangkan cahaya iman dari hati pelakunya .
 2. Zina itu perbuatan buruk yang bias membawa kematian pelakunya (umurnya pendek)
 3. Penzina do’anya tidak di kabulkan oleh Allah
 4. Menyala-nyala api di wajah orang yang berbuat zina nanti di akhirat
 5. Orang yang berbuat zina di siksa dalam tungku besar yang nyala apinya menghancurlumatkan tubuhnya kemudian di kembalikan lagi jasadnya dan di hancurlumatkan lagi oleh nyala api yang berkobar-kobar , begitu terus menerus .
 6. Orang yang berbuat zina baunya sangat busuk , menyakitkan sesama ahli neraka
 7. Ahli zina di hapus dari daftar orang-oarang baik
 8. Allah tidak melihat kepada ahli zina dengan pandangan hormat
 9. Allah mengharamkan surga dan mengharamkan mencium bau surga kepada ahli zina

10. Tersiarnya perbuatan zina membawa akibat banyaknya anak-anak dari hasil perzinaan , hampir-hampir saja Allah meratakan siksanya

11. Suatu Negara jika sudah merata perzinaan , Allah mengancam akan merusak Negara tersebut dengan murka Allah di tujukan kepada penduduk yang menempati Negara tersebut

12. Zina adalah penyebab seseorang jatuh harga dirinya , kehormatannya ,kehormatan keluarganya , cacat dunia dan akhirat.

Bersabda Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam  di rawahu al bukhari juz 1 halaman 466 no. 136 yang artinya ;

“Dari Samuroh bin jundab dari Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda : Aku melihat tadi malam dua orang yang datang kepadaku , kedua-duanya mengeluarkan aku ke bumi muqoddasah , maka dia menyebutkan hadist sampai sabda nabi :maka kami berangkat ke lubang yang menyerupai tungku sebelah atas sempit dan sebelah bawah luas, api menyala-nyala dari bawahnya , maka ketika apinya naik , naik pula mereka ahli zina hingga hampir-hampir mereka bisa keluar dan ketika api padam mereka kembali (ke dasar tungku siksa ) dan di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang”. (al bukhari juz 1 halaman 466 no. 136)

Orang iman yang telah memahami betapa bahayanya perbuatan zina dan betapa mulianya orang yang menjaga dirinya dari perbuatan zina supaya benar-benar selalu mewaspadai segala usaha anak Iblis yang bernama A’war dan semua syetan-syetan pengikutnya . Jangan sampai orang iman jadi budaknya iblis A’war , yang akhirnya mati sewaktu-waktu  mati masuk neraka .Na’udzu billahi mindzalik.

4. Maswath

Maswath adalah anak Iblis yang menguasai syetan-syetan yang mebawa misi khusus yaitu mereka menyebarkan berita-berita bohong di antara manusia , dengan mengadu domba . Sehingga antara satu dengan yang lain tidak rukun , tidak kompak , saling berprasangka buruk , saling menjatuhkan akhirnya tidak ada ketenangan timbul kedengkian dendam kesumat , permusuhan sesama orang iman .

Bersabda  Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam  di rawahu ahmad  juz 6 halaman 291 yang artinya :

“Sebaik-baiknya hamba allah itu orang-orang yang di lihat oleh manusia mereka berdzikir kepada Allah dan sejelek-jeleknya hamba Allah adalah orang-orang yang berjalan dengan mengadu domba , memecah belah antara orang yang berkasih-kasihan dan orang-orang yang menuduh zina terhadap orang-orang yang tidak melakukannya”. (rawahu ahmad  juz 6 halaman 291)

Allah berfirman di surah Al ahzab ayat 58 yang artinya:

“Orang-orang yang menyakiti orang-orang iman laki-laki maupun orang-orang iman perempuan dengan apa-apa yang tidak mereka lakukan maka sesungguhnya mereka telah membawa kebohongan dan dosa yang nyata”.( Al ahzab ayat 58)

Bersabda  Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam di rawahu ibnu majah yang artinya :

“Para sahabat bertanya : manusia manakah yang paling utama ?nabi menjawab setiap yang bersih hatinya dan benar lisannya . Mereka bertanya : yang dimaksud benar lisannya kami mengerti , lalu apa yang di maksud dengan bersih hatinya beliau menjawab : yaitu hati yang taqwa , yang bersih , yang tiada dosa di dalamnya , tiada durhaka / aniaya (cacat) dan tiada dendam serta dengki”. (rawahu ibnu majah)

Allah berfirman di surah al hujurat ayat 12 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak prasangka , sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa , dan jangan saling meneliti (mencari-cari kesalahan/kejelekan), dan jangan saling mengunjing sebagian kamu dengan yang lainnya.” (al hujurat ayat 12)

Bersabda  Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam hadist rawahu al bukhari yang artinya;

“Tidaklah beriman seseorang di antara kamu , sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencitai dirinya sendiri”. (rawahu al bukhari)

Melihat firman Allah  dan sabda rasullullah tersebut di atas maka orang-orang iman  supaya betul-betul mewaspadai usaha-usaha anak Iblis yang bernama Maswath dengan semua syetan-syetan pengikutnya jangan sampai orang-orang iman , tidak rukun dengan sesama orang iman , saling jatuh menjatuhkan dengan sesama orang iman . Jangan sampai kita terperangkap dalam jebakan perangkap Iblis Maswath dengan semua syetan-syetan pengikutnya .Yang akhirnya akan sama-sama masuk neraka . Na’udzu billahi mindzalik.

5. Dasim

Dasim adalah anak Iblis yang menguasai syetan-syetan yang bertugas di rumah-rumah untuk menyesatkan penghuni rumah . bagaimana agar penghuni rumah tidak aktif beribadah , berdzikir dan berdo’a kepada Allah , banyak tidur,lupa shalat , malas shalat wajib apa lagi shalat sunnah,malas bangun beribadah malam,membuat suasana rumah selalu panas , pertengkaran antara suami dengan istrinya ,orang tua dengan anaknya , anak dengan orang tuanya , saudara dengan saudarnya , keluarga dengan familinya .Bagaimana suatu keluarga itu gagal dalam membina keharmonisan  dan kebahagiaan . Dalam hal Agama , Iblis Dasim beserta semua syetan-syetan yang membantunya mencampuradukkan yang haq dengan yang batal,yang murni dengan yang palsu ,yang sunnah dengan yang bid’ah ,iman dengan yang syirik,khurafat,tahayul.Sehingga orang tidak bisa membedakan lagi mana agama islam yang benar dan mana Agama islam yang batal. Akhirnya beragama enaknya sendiri pokoknya  bisa baca Laillahaillallah di anggap sudah cukup,dianggap pasti surga. Walaupun tidak mengamalkan kewajiban yang lain .Padahal mereka sempat dan mampu melakukannya.Di luar rumah Iblis-iblis yang lain dengan syetan-syetan mebantunya juga sudah siap mengacaukan keimanan seseorang kemana saja manusia pergi ke situ pula syetan-syetan pembantu Iblis mencari kesempatan untuk menyesatkannya.

Bersabda  Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam hadis rawahu muslim juz 3 halaman 1207 no.135 yang artinya :

“Sesungguhnya syetan datang kepada seseorang dari kamu dalam keadaan yang bagaimana saja”. (rawahu muslim juz 3 halaman 1207 no.135)

Untuk itu orang iman supaya selalu mewaspadai usaha-usaha Dasim beserta pengikutnya yang di bantu oleh Iblis dan syetan-syetan lain yang berkeliaran di luar rumah untuk menyesatkan orang iman dari jalan Allah. Jangan sampai orang iman menjadi budak Iblis Dasim , mengikuti Iblis Dasim seperti di sebut di atas .Orang iman supaya menjadikan rumahnya damai dengan mebaca al qur’an , dzikir dan do’a ,shalat sunnah .

Bersabda  Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam hadis rawahu muslim juz 1 halaman 539 yang artinya :

“Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu jadi kuburan , sesungguhnya syetan lari dari rumah yang di bacakan surah al baqarah di dalamnya” .(rawahu muslim juz 1 halaman 539)

Bersabda  Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam hadis rawahu al bukhari juz 1 halaman 168 yang artinya :

“Jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan dan jangan kamu jadikan kuburanku tempat perayaan . Dan bacalah shalawat untukku , karena bacaan shalawat itu sampai kepadaku di mana saja kamu berada”. (rawahu al bukhari juz 1 halaman 168)

Iklan

Perihal muslim information
Saya adalah seorang ahli pengobatan tradisional dan ahli pengobatan kebathinan atau supranatural dengan ala islami

7 Responses to KALAHKAN IBLIS , SYETAN DAN JIN KAFIR DARI SEGALA PENGARUHNYA TERHADAP MANUSIA.

 1. Bambang Ahmadi says:

  sangat bermanfaat….

 2. slem says:

  okey,,,link anda sudah sayaa tambahkan

 3. h.boy says:

  saya suka membaca nasehat agama,
  semoga kedepan nya menjadi kebaikan……….

 4. h.boy says:

  mudah mudahan saya setelah membaca nasehat agama ini saya kedepan nya selalu berada di jalan ALLAH.

 5. Noval Assegaf says:

  baru ini saya tahu tentang setan dan iblis.

  taunya pernah dengar tp gk tau apa saja yg mereka kerjakan

 6. Noval Assegaf says:

  apakah saya bisa minta ajar kan dalil dalil yang anda beritahukan.
  di mana saya bisa belajar ilmu hadis itu.
  di mana alamat rumah anda ?

 7. slem says:

  ohhh begitu yaa
  tolong dong kunjungi blog saya
  REAL NEWS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: